pl | en
aktualnosci


forum


Zadania badawcze

Zadanie 1 - Zarządzanie Projektem

W celu zapewnienia sprawnego zarządzania został powołany Zespół Zarządzający Projektem w składzie: kierownik projektu - prof. dr hab. Piotr Popik, z-ca kierownika projektu - doc. dr hab. Andrzej Bojarski; asystent kierownika projektu - mgr Agnieszka Miler.
Kompetencje ZZP obejmują m.in.:

 • Nadzór i kontrolę realizacji wszystkich zadań badawczych w szczególności w zakresie przeglądu kamieni milowych projektu.
 • Podejmowanie decyzji strategicznych w odniesieniu do realizacji projektu
 • Negocjacje warunków współpracy ze stronami trzecimi
 • Tworzenie i przechowywanie dokumentacji projektu
 • Zapewnienie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie
 • Koordynację pracy zespołów wykonujących poszczególne zadania badawcze
 • Promocję rezultatów projektu
 • Zapewnienie ochrony patentowej rezultatów projektuW górę

Zadanie 2 - Modelowanie molekularne - komputerowo wspomagane projektowanie związków

Zakład Chemii Leków
Kierownik zadania: dr Mateusz Nowak

Głównym celem zadania jest komputerowo wspomagane projektowanie związków przez zastosowanie wielu komplementarnych metod obliczeniowych. Część związków jest projektowana w oparciu o struktury znanych związków aktywnych (ligand-based design). Inne zostaną wyselekcjonowane na podstawie poszukiwania metodą wirtualnego screeningu. Nieodzowną częścią procesu projektowania kolejnych generacji związków jest uwzględnianie na bieżąco informacji ze screeningu in vitro (Zadanie 5). Optymalizacja struktur wiodących będzie z kolei bazować na wynikach oznaczeń własności ADMET (Zadanie 7).

W górę

Zadanie 3 - Uzyskanie linii komórkowych posiadających ekspresję wybranych receptorów

Kierownik zadania: mgr Tomasz Lenda

Opis zadania
Główny cel zadania polega na stworzeniu narzędzi, dzięki którym możliwe będzie przesiewowe badanie związków zaprojektowanych i zsyntetyzowanych podczas trwania projektu. Narzędziami tymi są linie komórkowe HEK239 lub CHO-K1, stabilnie transfekowane wektorami kodującymi cDNA m.in. dla receptorów serotoninowych 5-HT2A i 5-HT2C. Poziom ekspresji białek receptorowych, jak i funkcjonalność każdej z wyprowadzonych linii, zostaną zweryfikowane przy użyciu powszechnie dostępnych radioligandów. Wyselekcjonowane na tej podstawie linie komórkowe, będą utrzymywane przez czas trwania projektu, a namnożone komórki będą dostarczane do badań przesiewowych związków (Zadanie 5).
Zakład Chemii Leków jest w posiadaniu linii komórkowych wykazujących nadekspresję receptora 5-HT6, które są sprawdzane pod kątem poprawnego przekazywania sygnału. Ta właściwość będzie weryfikowana w testach akumulacji wtórnych przekaźników podczas aktywacji receptora (Zadanie 6).

W górę

Zadanie 4 - Tworzenie biblioteki związków

Zakład Chemii Leków
Kierownik zadania: doc. dr hab. Andrzej J. Bojarski

Zadanie obejmuje m.in.:

 1. zakup związków wybranych na podstawie wyników wirtualnego screeningu (w Zadaniu 2), z dostępnych baz komercyjnych oraz własnej bazy ZChL
 2. syntezę prowadzoną w ZChL obejmującą optymalizację otrzymanych wcześniej w Zakładzie związków o potwierdzonej aktywności antagonistów receptora 5-HT6
 3. koordynację syntezy prowadzoną poza IF PANW górę

Zadanie 5 - Charakterystyka profilu receptorowego związków: Radioizotopowe badania powinowactwa do wybranych receptorów

Zakład Chemii Leków
Kierownik zadania: dr Beata Duszyńska

Opis zadania
Związki chemiczne będące przedmiotem badań będą charakteryzowane pod względem aktywności in vitro do określonych typów receptorów serotoninowych i dopaminowych mających znaczenie dla działania terapeutycznego.
W pierwszym etapie zaplanowano badanie związków w uproszczonej procedurze badań przesiewowych, pozwalającej na szybkie oszacowanie powinowactwa. Dla związków zidentyfikowanych jako aktywne, zostanie wyznaczone powinowactwo w klasycznym eksperymencie kompetycji i obliczenie wartości IC50 i/lub stałej wiązania Ki. Związki o wysokim powinowactwie zostaną skierowane do badań aktywności wewnętrznej w testach wykonywanym w ramach Zadania 6. Dla najaktywniejszych związków będą prowadzone kolejne badania przesiewowe i określanie powinowactwa do innych receptorów monoaminergicznych. Substancje charakteryzujące się optymalnymi dla działania terapeutycznego wartościami powinowactwa zostaną skierowane do testów określających ryzyko kardiotoksyczności (test blokowania kanału hERG) oraz parametry przenikania bariery krew-mózg (test PAMPA) w Zadaniu 7. Otrzymane wyniki pozwolą na wybranie związków do badań behawioralnych na zwierzętach (Zadania 8 i 9).
Dodatkowo dla kilku najlepszych związków, wyselekcjonowanych na podstawie wstępnych testów behawioralnych, wyznaczone zostanie powinowactwo do zestawu receptorów monoaminergicznych (z wyjątkiem receptorów, które już zostały przebadane) przez wyspecjalizowaną firmę.

W górę

Zadanie 6 - Funkcjonalna aktywność nowych ligandów receptora serotoninowego 5HT6 i dopaminowego D2 na poziomie modulacji odpowiedzi wtórnych przekaźników in vitro

Zakład Biochemii Mózgu
Kierownik zadania: prof. dr hab. Irena Nalepa

Opis zadania
Zadanie ma na celu ocenę aktywności funkcjonalnej nowych ligandów wyselekcjonowanych podczas realizacji Zadania 5. W tym celu analizowana będzie zdolność ligandów do modulowania generacji cyklicznego AMP (cAMP). Cykliczny AMP jest wtórnym przekaźnikiem informacji komórkowej, który pełni rolę zasadniczego elementu wiążącego ścieżki przekazywania sygnału od receptora błonowego do kinaz białkowych i genów. Poziom akumulacji cAMP jest wskaźnikiem reaktywności receptora na bodziec zewnętrzny (neurotransmiter, ligand) i poprawności przekazywania sygnału od receptora do środowiska wewnątrzkomórkowego. Jako model badawczy posłużą linie komórkowe otrzymane w Zadaniu 3.

W górę

Zadanie 7 - Badania ADMET i farmakokinetyczne

Zakład Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków
Kierownik zadania: prof. dr hab. Władysława Anna Daniel

Dla związków o profilu receptorowym korzystnym z punktu widzenia działania przeciwpsychotycznego i prokognitywnego planowane jest wykonanie badań in vitro wybranych własności ADMET:

 

 • Test na blokadę kanału potasowego hERG: planowane jest wykonanie chemiluminescencyjnego testu monitorującego ekspresję hERG na powierzchni komórek. Test taki wykrywa zarówno związki blokujące przepływ jonów przez kanał, jak i inhibitory trafficking'u. Obydwa typy inhibicji hERG przyczyniają się do kardiotoksycznośći związku.

 

 • Test PAMPA (ang. Parallel artificial membrane permeability assay) do oceny pasywnego przenikania przez barierę krew -mózg.

 

W etapie badań farmakokinetycznych, dla wybranych związków zostaną wykonane badania dotyczące interakcji tych związków z ludzkim cytochromem P450 (CYP).

W górę

Zadanie 8 - Wstępne badania behawioralne nowych ligandów receptorów serotoninowych typu 6: ocena efektów pro-kognitywnych i potencjalnie niepożądanych

Zakład Badań Nowych Leków IF PAN w Krakowie
Kierownik zadania: dr Tomasz Kos

Celem zadania jest zbadanie potencjalnych efektów pro-kognitywnych i niepożądanych w prostych, mało inwazyjnych i szybkich testach przesiewowych, takich jak: pamięć incydentalna (efekt na zapamiętywanie), aktywność spontaniczna (badanie sedacji), wpływ na aktywność amfetaminową (potencjalne efekty przeciw-psychotyczne).

W górę

Zadanie 9 - Dokładna analiza behawioralna badanych związków

Zakład Badań Nowych Leków
Kierownik zadania: dr Agnieszka Nikiforuk

Celem zadania jest dokładne określenie behawioralnych efektów badanych ligandów w testach:

 • przerzutność uwagi (ASST - zaawansowane funkcje kognitywne [przerzutność uwagi])
 • 5CSRT (zaawansowane funkcje kognitywne [ciągłość uwagi])
 • basen wodny Morrisa (długotrwała pamięć przestrzenna, plastyczność pamięci)
 • hole-board (pamięć operacyjna)
 • propulse inhibition (hamownie aspektów wytwórczych)
 • interakcje społeczne (hamowanie aspektów negatywnych)
 • natrętne objadanie się (zaawansowane badanie wpływu na apetyt)
 • anhedonia (hamowanie aspektów negatywnych)

Testy te należą do prawdopodobnie najbardziej zaawansowanych i najskuteczniejszych współcześnie modeli do badania potencjalnych efektów przeciw-psychotycznych, pro-kognitywnych i pro-anorektycznych.

W górę