pl | en
aktualnosci


forum


Promocja

Realizacja projektu ProKog - "Antagoniści receptora 5-HT6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym" współfinansowana jest z jednego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz ten jest jednym z podstawowych instrumentów realizowanej przez Unię Europejską polityki spójności, której cele mają być osiągnięte, między innymi, poprzez realizację programów operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt realizowany jest w ramach 1 osi priorytetowej programu PO IG ukierunkowanej na wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących budowie gospodarki opartej na wiedzy - Badania i rozwój nowoczesnych technologii; działania 1.3 - Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; poddziałania 1.3.1 - Projektu rozwojowe.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 23.02.2009 r. z Instytucją Wdrażającą, której rolę pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Wartość projektu wynosi 8 551 895,00 PLN z czego 85% tj. 7 269 110,75 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% tj. 1 282 784,25 PLN z budżetu państwa.